Tag: Lachin Corridor

Arthur Khachikyan: Artsakh Under Blockade: Day 6 [EP185]

Posted on Saturday, Dec 17, 2022 | Category: Artsakh, Politics, 168am | Series: cog, video

Guest:

  • Arthur Khachikyan, PhD is an International Relations expert from Stanford University, specializing in Intervention. He currently teaches at the Russian Armenian University in Yerevan.

Topic:

We’re going on to Day 6 of the Artsakh Blockade by Azerbaijan, and Groong and 168 Hours are teaming up to bring you more English-language coverage on the developments of this very serious issue, a major humanitarian crisis in Artsakh in progress.

“We somehow have this complex. We think we’re the sleeping beauty and the west is going to come and save us. And every time that it doesn’t happen,

 Read More

Արցախը Շրջափակման Մեջ: Օր 4 | Artsakh Under Blockade: Day 4 [EP184]

Posted on Thursday, Dec 15, 2022 | Category: Artsakh, Politics | Series: cog

Guest:

«Սա պետք է ոգևորի և ոգեշնչի յուրաքանչյուր հայի և պետք է նոր թափ հաղորդի մեր այն 30 տարիների պայքարին, որը դեռևս չենք ավարտել:»

Episode 184 | Recorded: December 15, 2022

Gev Iskajyan: Artsakh Under Blockade: Day 3 [EP183]

Posted on Wednesday, Dec 14, 2022 | Category: Artsakh, Politics | Series: cog

Guest:

For three days now the campaign instigated by the government of Azerbaijan has prevented the freedom of movement of Armenians of Artsakh. Gas supplies have also been cut off.

“Artsakh is still Armenian land. Artsakh is still an independent republic. Artsakh is not gone. … We have to hold on to what remains of this land here.” - Gev Iskajyan

Episode 183 | Recorded: December 14, 2022