Guests of ANN/Groong Podcast

Want to be a guest on Groong? Send us an email!

Karena Avedissian

Karena Avedissian

Dr. Karena Avedissian’s research focuses on social movements, new media/communications, civil society and governance in the former Soviet Union, with an area focus on Russia and the Caucasus.

Lori Khatchadourian

Lori Khatchadourian

Lori Khatchadourian, who is Associate Professor of Near Eastern Studies at Cornell University and co-director of the Caucasus Heritage Watch satellite monitoring project.

Metaxe Hakobyan

Metaxe Hakobyan

Metaxe Hakobyan, member of the Justice faction in the National Assembly of the Republic of Artsakh.

Մետաքսե Հակոբյանը Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր և «Արդարություն» խմբակցության անդամ:

Mihran Hakobyan

Mihran Hakobyan

Միհրան Տարոնի Հակոբյան, հայ պատմաբան (պատմական գիտությունների թեկնածու), քաղաքական գործիչ, և 6-րդ գումարման ազգային ժոլովի պատգամավոր (անկուսակցական , «ՀՀԿ» խմբակցություն).

Mihran Taroni Hakobyan is an Armenian historian and a PhD Candidate in Historical Sciences. He is a civic activist, and member of the Armenian National Assembly of the 6th convocation (non-partisan, “RPA/HHK” faction).

Naira Hayk Melikyan

Naira Hayk Melikyan

Naira Melikyan is an activist mother in Armenia. Since her son was was martyred in the 44-day war in 2020, she has fought for the rights of parents and relatives of Armenian fallen soldiers.

Rananjay Anand

Rananjay Anand

Rananjay Anand is the Co-Founder & President of the Indo-Armenian Friendship NGO.

Rouben Galichian

Rouben Galichian

Rouben Galichian is an author and specialist of Armenia’s maps and borders through 2600 years of history. His works can be found on roubengalichian.com.

Suren Sargsyan

Suren Sargsyan

Suren Sargsyan, who is the founder and President at the Armenian Center for American Studies, a research center based in Yerevan.

Tevan Poghosyan

Tevan Poghosyan

Tevan Poghosyan is president of the International Center for Human Development. Mr. Poghosyan was an MP in the National Assembly between 2012 and 2017 from the Heritage party. From 1997 to 1999 he served as the Nagorno-Karabakh Public Affairs Office Director in Washington, D.C.