Category: Artsakh

2021-ի «Շուշիի Հռչակագիրը» - The 2021 “Shushi Declaration” by Azerbaijan and Turkey

A Conversation in Armenian with Mihran Hakobyan (in Armenian)

Topics:

 • 2րդ Արցախեան պատերազմի հիմնական պատճառները
 • ՀՀ Դիվանագիտական/Ռազմավարական ձախողումները
 • Շուշիի համաձայնագրի հիմնական բաղադրիչները և սպառնալիքներ
 • Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ շրջանային եւ աշխարհաքաղաքական նպատակները
 • The Fundamental Drivers of the 2nd War in Artsakh
 • The Armenian Government’s Diplomatic and Strategic Failures
 • The Key Components and Threats of the Shushi Declaration
 • The Long-term Regional and Geopolitical Goals of Russia and
 Read More

ANN/Groong Week in Review - February 13, 2022

Topics:

 • 00:00:00 Introduction
 • 00:02:43 8 More POWs Released, But What At What Cost?
 • 00:20:40 Parliamentary Commission on the 44-Day War Established
 • 00:33:42 The Degrading Norms of Democracy in Armenia
 • 00:46:42 Who Needs Armenia?
 • 01:06:32 Latest MPG Poll Results in Yerevan
 • 01:18:51 Rants

Guest:

 • Benyamin Poghosyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan TW/@HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian TW/@qubriq

Episode 119 | Recorded: Sunday, February 14, 2022 Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20220213.html

ANN/Groong Week in Review - January 23, 2022

Topics:

 • 00:00 Introduction
 • 01:04 President Armen Sarkissian Resigns
 • 20:46 Russia-NATO Standoff over Ukraine
 • 47:55 Vahan Kerobyan, Minister of Comedy

Guests:

 • Dr. Pietro Shakarian

Hosts:

 • Hovik Manucharyan twitter.com/HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian twitter.com/qubriq

Episode 114 | Recorded: Sunday, January 25, 2022

ANN/Groong Week in Review - 07/12/2020

Topics:

 • The Constitutional Court Standoff Continues in Limbo
 • Polls, and what you should know about them
 • The Armenian Government’s response to COVID-19
 • The State of Armenian Media: Media Freedoms During Covid

Guests:

Episode 1 | Recorded on July 12, 2020