Category: Armenia

Armenian News Network/Groong Week in Review - June 5, 2022

Topics:

 • 00:00 Introduction
 • 02:52 Yerevan Protests Continue
 • 24:30 State of Negotiations on Artsakh
 • 42:27 MPG Gallup Poll Results
 • 44:14 Rants

Guests:

Dr. Benyamin Poghosyan / TW/@Benyamin_Poghos

Host:

Hovik Manucharyan TW/@HovikYerevan Asbed Bedrossian TW/@qubriq Episode 141 | Recorded: Monday, June 6, 2022

2021-ի «Շուշիի Հռչակագիրը» - The 2021 “Shushi Declaration” by Azerbaijan and Turkey

A Conversation in Armenian with Mihran Hakobyan (in Armenian)

Topics:

 • 2րդ Արցախեան պատերազմի հիմնական պատճառները
 • ՀՀ Դիվանագիտական/Ռազմավարական ձախողումները
 • Շուշիի համաձայնագրի հիմնական բաղադրիչները և սպառնալիքներ
 • Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ շրջանային եւ աշխարհաքաղաքական նպատակները
 • The Fundamental Drivers of the 2nd War in Artsakh
 • The Armenian Government’s Diplomatic and Strategic Failures
 • The Key Components and Threats of the Shushi Declaration
 • The Long-term Regional and Geopolitical Goals of Russia and
 Read More

ANN/Groong Week in Review - February 13, 2022

Topics:

 • 00:00:00 Introduction
 • 00:02:43 8 More POWs Released, But What At What Cost?
 • 00:20:40 Parliamentary Commission on the 44-Day War Established
 • 00:33:42 The Degrading Norms of Democracy in Armenia
 • 00:46:42 Who Needs Armenia?
 • 01:06:32 Latest MPG Poll Results in Yerevan
 • 01:18:51 Rants

Guest:

 • Benyamin Poghosyan

Hosts:

 • Hovik Manucharyan TW/@HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian TW/@qubriq

Episode 119 | Recorded: Sunday, February 14, 2022 Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20220213.html

ANN/Groong Week in Review - February 6, 2022

Topics:

 • 00:00 Introduction
 • 01:10 The Continuing Ukraine Crisis
  • Putin in Beijing, Erdogan in Kyiv, Pashinyan at Olympic Diplomacy?
 • 23:44 Civil Contract Nominates Vahagn Khachatryan for President
 • 41:21 New IRI Poll Results
 • 58:57 Rants

Guests:

 • Dr. Pietro Shakarian

Hosts:

Episode 118 | Recorded: Sunday, February 8, 2022 Website: https://groong.org/podcasts/WiR-20220206.html

ANN/Groong Week in Review - January 23, 2022

Topics:

 • 00:00 Introduction
 • 01:04 President Armen Sarkissian Resigns
 • 20:46 Russia-NATO Standoff over Ukraine
 • 47:55 Vahan Kerobyan, Minister of Comedy

Guests:

 • Dr. Pietro Shakarian

Hosts:

 • Hovik Manucharyan twitter.com/HovikYerevan
 • Asbed Bedrossian twitter.com/qubriq

Episode 114 | Recorded: Sunday, January 25, 2022

Guest:

 • Tevan Poghosyan, is president of the International Center for Human Development in Yerevan. Mr. Poghosyan was an MP in the National Assembly between 2012 and 2017 from the Heritage party. From 1997 to 1999 he served as the Nagorno-Karabakh Public Affairs Office Director in Washington, D.C.

Topic:

 • The One-year anniversary of The War in Artsakh
 • Can the Opposition Reorganize?
 • Turkish-Armenian Possible Rapprochement

Episode 90 | Recorded: September 27, 2021

How to Explain The MPG Polling Discrepancy With Election Results? A Conversation (in Armenian) with Aram Navasardyan

Guest: Aram Navasardyan is Director of MPG, a member of Gallup International Association and one of the main pollsters in the pre-election campaign for June 2021 parliamentary elections.

– Ինչպե՞ս բացատրել MPG- ի հարցումների անհամապատասխանությունը ընտրությունների արդյունքների հետ Զրույց Արամ Նավասարդյանի հետ

Հյուր: Արամ Նավասարդյանը MPG- ի տնօրենն է որը հանդիսանում է Gallup International Association- ի անդամ և հիմնական հետազոտական կազմակերպություններից մեկն եր 2021

 Read More

Analyzing Party Platforms in June 20 Parliamentary Elections

A Conversation with Robert Markarian

Guest:

Robert Markarian was born in Iran and has university education in physics and law. For 25 years, he has worked as a host, editor, and analyst on Armenian Radio Hour in Iran’s public radio and television. He has cooperated articles covering Armenia and Artsakh in Armenian, Persian, and English published by Iranian and Armenian sites and analytical centers.

Topics:

 • Security/Defense
 • Economy and Social
 • Artsakh
 • Diaspora Relations

Conversation in English and Armenian

Hosts:

 • Hovik Manucharyan
 Read More

Guests:

Topic:

 • This Conversations on Groong episode is our first Live Show on Clubhouse and hopefully it will be an informative, as well as an enjoyable discussion for all. We will be talking about the politics of opening the paths of communication, lifting blockades, and the rumors, facts, and fallacies around so-called “corridors” through each other’s countries.

Episode 83 | Recorded: June 14, 2021